Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel: Horavia s.r.o.
Sídlo společnosti: Hněvkovského 30/65, Brno-Komárov, 617 00

IČ: 28291549
DIČ: CZ28291549

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a. s
číslo účtu 187725502 / 0600

 

e-mail: info@sauna.cz

kontaktní adresa: Hněvkovského 30/65, 61700 Brno, ČR

seznam provozoven: zde

provozní doba: Jednotlivé prodejny, zde

 

Všeobecné obchodní podmínky prodeje sortimentu společnosti Horavia s. r. o.


1. Předmět, účinnost všeobecných obchodních podmínek prodeje

1.1. Prodej výrobků (dále také jen „zboží“) ze sortimentu společnosti Horavia s. r. o. (dále jen „prodávající“) kupujícímu (dále jen jako „kupující“) se řídí zde uvedenými podmínkami. Tyto všeobecné podmínky prodeje zboží (dále jen „všeobecné podmínky“) jsou součástí kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, k níž jsou připojeny. Kupující potvrzuje akceptaci těchto všeobecných podmínek uzavřením kupní smlouvy.

2. Objednávka

2.1. Kupující může zboží objednat podle svého výběru z katalogu nebo podle vystaveného zboží či na základě cenové nabídky, která je platná 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak. Není-li zboží objednané kupujícím k dispozici ve skladu prodávajícího, dohodnou prodávající a kupující v kupní smlouvě termín dodání objednaného zboží, resp. termín vyzvednutí zboží. Kupující je vázán svojí objednávkou. Jakmile bude mít prodávající objednané zboží k dispozici, oznámí tuto skutečnost kupujícímu na kontaktní údaj uvedený kupujícím v kupní smlouvě. Okamžikem doručení toho oznámení dochází ke vzniku kupní smlouvy.

2.2. Pokud si kupující vybral zboží z katalogu, podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že zkontroloval typ, barvu a číselný kód zboží a souhlasí s ním.

2.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 

3. Plnění kupní smlouvy

3.1. Prodávající splní kupní smlouvu, pokud připraví zboží k předání a toto kupujícímu oznámí způsobem, který strany mezi sebou pro oznámení sjednaly.

4. Předání – převzetí

4.1. Předání – převzetí zboží se uskutečňuje v areálu prodejny prodávajícího. Kupující realizuje dopravu na vlastní náklady a riziko. Na základě včasného přání kupujícího bude veškeré zboží zakoupené u prodávajícího za zvláštní úplatu doručeno, resp. nainstalováno. V případě, že dopravu a/nebo montáž zboží realizuje dle dohody smluvních stran prodávající, uskutečňuje se předání – převzetí zboží po dodání a/nebo montáži v místě určeném kupujícím pro dodání a/nebo montáž zboží. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Vzniklo-li prodlení ze strany prodávajícího při dodání zboží v důsledku nedodržení termínu ze strany výrobce či přepravce, platí za sjednané, že prodávající není v prodlení.

4.2. Kupující je povinen zboží převzít ve sjednaném termínu (bod 2.1.) nebo nejpozději během dodatečné lhůty (10 dní) po doručení vyrozumění ze strany prodávajícího. Převzetí zboží se může uskutečnit výlučně po zaplacení celé kupní ceny (bod 5).

4.3. Nedodrží-li kupující, který je podnikatel, stanovenou dodatečnou lhůtu v bodu 4.2. nebo neproběhne-li ze strany kupujícího ve stejné lhůtě zaplacení celé kupní ceny, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě porušení povinnosti kupujícím podle předcházející věty vzniká prodávajícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši poskytnuté zálohy. Prodávající je oprávněn započítat si svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce kupujícího na vrácení poskytnuté zálohy. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

4.4. Nedodrží-li kupující, který je spotřebitel, povinnosti uvedené v bodu 4.1. ve spojení s bodem 2.1, je povinen uhradit prodávajícímu náklady účelně vynaložené prodávajícím na poštovné a balné.

4.5. Kupující je povinen zboží převzít nebo převzetí zajistit a při převzetí zboží prověřit, zda zboží odpovídá objednávce, resp. zda je zboží ve shodě s kupní smlouvou. Pokud je zboží v souladu s objednávkou, resp. kupní smlouvou, je v tomto případě povinen tuto skutečnost při předání – převzetí zboží písemně potvrdit. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je kupující povinen oznámit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

4.6. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá, příp. odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

4.7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4.8. Cena a způsob doručení (informace ke stažení zde).

4.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující je povinen při podpisu kupní smlouvy nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu kupní smlouvy uhradit sjednanou zálohu, pokud není sjednáno jinak. V případě, že tato záloha nebude uhrazena v dohodnutém termínu, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Doplatek kupní ceny musí proběhnout zásadně před převzetím zboží, pokud není sjednáno jinak. V případě odběru zboží přímo při uzavření kupní smlouvy ze skladu prodávajícího hradí kupující celou kupní cenu ihned po podpisu kupní smlouvy a zboží mu bude ze skladu vydáno.

5.2. Celkovou kupní cenou se rozumí kupní cena včetně DPH v zákonné výši.

5.3. Kupujícímu nevzniká nárok na uplatnění slevy ve výši odpovídající kombinaci jednotlivých slev.

5.4. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

5.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Výhrada vlastnického práva

6.1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny a všech výdajů ze strany kupujícího. Kupující však vydá/dodá zboží až po úplném jeho zaplacení, pokud není sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

7.3. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Spotřebitel uzavírající kupní smlouvu distančním způsobem má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky bez udání důvodů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s fakturou poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující.

8.2. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka zaplacená za zboží a jeho dopravu ke kupujícímu zpět na jeho účet.  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

8.3. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8.4. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

8.5.  Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

8.6. Prodávající může zrušit objednávku či její část, pokud nemá zboží nebo jeho část na skladě. O této skutečnosti bude zákazník bez odkladu informován na jeho e-mailovou adresu nebo telefonem za účelem dohodnutí dalšího postupu.

8.7. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

8.8. Nad rámec 14ti denní zákonné lhůty nabízíme pro pohodlí zákazníků nadstardardní dobu vrácení zboží (při dodržení podmínek v bodě 8.1.), a to do 30ti dnů od převzetí zboží. Současně si prodávající v tomto případě vyhrazuje konečné rozhodnutí o schválení vrácení peněz (případně výměně za jiné zboží). Tato možnost neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

 

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.


9.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

 

Certifikované obchodní podmínky dTest